Všeobecná rastlinná produkcia

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Všeobecná rastlinná produkcia je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú schopní riešiť otázky z modelu multifunkčného poľnohospodárstva v nadväznosti na medzinárodné dokumenty. Absolvent študijného programu Všeobecná rastlinná produkcia ovláda metódy a postupy udržateľného využívania prírodných zdrojov v poľnohospodárskej krajine, udržateľné systémy a technológie pre rastlinnú produkciu vo vzťahu k agroekologickým indikátorom, produkčno-fyziologické parametre tvorby úrod v udržateľných pestovateľských systémoch.