Všeobecné poľnohospodárstvo

Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Metóda štúdia: 
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventa

Študijný program všeobecné poľnohospodárstvo zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na FAPZ vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania (manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky z botaniky, zoológie, fyziológie, mikrobiológie, morfológie stavovcov a genetiky. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov zameraných na starostlivosť a riadenie chovu hospodárskych zvierat a rastlinnej výroby (všeobecná zootechnika, všeobecná rastlinná výroba, všeobecná reprodukcia zvierat, všeobecná zoohygiena, manažment živín v agroekosystéme, ochrana a tvorba životného prostredia, výživa zvierat, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, manažment ochrany rastlín, poľovníctvo).

Cieľom organického prepojenia štúdia biologických, biochemických a technicko-ekonomických disciplín so štúdiom rastlinnej a živočíšnej produkcie je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste, či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie sa sfére poľnohospodárskej výroby. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v technicko-ekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu produkciu, potravinárstva, či v obchode samotnom. Je schopný riadiť a starať sa o vlastnú rastlinnú a živočíšnu výrobu ako farmár. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odporúčaných programoch manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači sa zúčastnia prijímacieho pohovoru s požadovanými dokladmi. Prijímaní sú podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. Za základ hodnotenia sa berie výsledok maturitnej skúšky. Pri naplnení požadovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan fakulty prijať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí spĺňajú podmienky na alternatívny študijný program.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, tel.: 037/6414800,  e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

Prijímacia skúška

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podávajú sa e-prihlášky. V prihláške uchádzač môže uviesť aj alternatívny študijný program.

Prílohy prihlášky:

V termíne do 7. augusta 2020 zašlite na študijné oddelenie fakulty nasledovné prílohy:

- Overená kópia maturitného vysvedčenia

- Životopis

- Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Adresa študijného oddelenia:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.sk

 

Forma prijímacej skúšky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia  v súvislosti so šírením koronavírusu  sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

Termíny

Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia v druhom kole prijímacieho konania:

25.05.2020 - 07.08.2020

Termín zaslania príloh (overená kópia maturitného vysvedčenia,  životopis, doklad o úhrade poplatku)

Do 07.08.2020

Konanie prijímacej skúšky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia  v súvislosti so šírením koronavírusu  sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Prijímacia komisia pre druhé kolo prijímacieho konania zasadne v termíne do 14.08.2020

Prihláška a poplatky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu je doporučená elektronická forma prihlášky:

Elektronická forma prihlášky (31,- €) na študijný program Všeobecné poľnohospodárstvo - externá forma

Poznámky: Do prihlášky nie je potrebné zadávať „Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy“

Povinné prílohy pre druhé kolo prijímacieho konania

V termíne do 7. augusta 2020 zašlite na študijné oddelenie fakulty nasledovné prílohy:

  • Overená kópia maturitného vysvedčenia
  • Životopis
  • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Ročné školné

Štandardná dĺžka štúdia*: 400.-€ za jeden akademický rok

* Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky ŠP vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky, v externej forme štúdia najmenej štyri a najviac päť akademických rokov.

 

Poplatok za prijímacie konanie

Elektronická forma prihlášky (31,- €): poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške.

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

 

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK 4081800000007000066247

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS): 102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK 4081800000007000066247

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07  Bratislava

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS):  102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

  

Adresa študijného oddelenia:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.sk

Študijný plán

Bakalárske štúdium v externej forme trvá 4 akademické roky. Každý akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov – zimný semester a letný semester.

Plán bakalárskeho štúdia v študijnom programe všeobecné poľnohospodárstvo - externá forma.