Zloženie vedeckej rady

 

Interní členovia

 

 

 prof. Ing. Marko Halo, PhD.

 Predseda VR, dekan FAPZ

 

 prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

 Garant III. Fyziológia plodín a drevín, vedúci ÚRaEV

   prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.

 Garant III. Výživa, vedúci ÚVG

   prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

 Garant III. Všeobecná živočíšna produkcia

   prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

 Garant III. Špeciálna živočíšna produkcia, prodekan FAPZ

   prof. Ing. Erika Balontayová, PhD.

 Garant III. Všeobecná rastlinná produkcia

 

 prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

 Garant III. Špeciálna rastlinná produkcia

 

 prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

 Garant III. Agrochémia a výživa rastlín

   prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

 Garant III. Ochrana rastlín

   prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

 Vedúci ÚAV

   prof. Ing. Marta Habánová, PhD.

 ÚVG

   prof. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

 ÚRaEV, prodekanka FAPZ

   prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

 Dekan TF SPU v Nitre

   prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

 Dekan FZKI SPU v Nitre

   prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

 Dekan FBP SPU v Nitre

 

 

Externí členovia

 

 

 

 prof. RNDr. František Petrovič, PhD.

 Dekan FPVaI UKF Nitra

   prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

 Dekan FAPPZ CZU Praha

   prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

 Dekan AF MENDELU Brno

 

 Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

 NPPC VÚŽV Nitra

 

 Ing. Rudolf Nádaský, PhD.  

 PD Špačince

 

 Ing. Peter Schultz

 PD Mojmírovce
 

 

Tajomníčka VR

 

 

 

 Ing. Zuzana Paštiaková