20 rokov existencie univerzitného Vivária

napísal

V tomto mesiaci uplynulo 20 rokov od založenia nášho univerzitného Vivária. Počas slávnostného otvorenie vtedajším rektorom profesorom Okenkom a zástupcov Environmentálnej kriminality na Policajnom prezídiu SR a z Colnej správy SR, bol zdôraznený cieľ vzniku tohto jedinečného pracoviska a to zabezpečenie environmentálnej výchovy študentov v oblasti chovu rôznych druhov plazov.

Veľké úsilie na jeho vzniku mali pán Ing. Pokorádi a dnes už zosnulý doc. Kulíšek. Vivárium ako účelové zariadenie bolo súčasťou Botanickej záhrady a od 1.7.2021 bolo priradené k Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Vznikom nových ústavov na našej fakulte sa Vivárium stalo súčasťou Ústavu chovu zvierat. Od začiatku vzniku do roku 2006 bol zodpovedným pracovníkom Ing. Jaroslav Pokorádi. V rokoch 2006 až 2014 túto funkciu zastával pán Mojmír Odstrčil a od roku 2014 špecialistom pre chov plazov a zodpovedným pracovníkom je Ing. Róbert Kirchner.

Hlavnou náplňou vivária je zabezpečovanie praktickej výučby študentov študijného programu špeciálne chovateľstvo a zapojenie sa do pedagogického procesu environmentálnych a biologických disciplín. V rámci činnosti vivária za realizuje environmentálna výchova študentov a širokej verejnosti, zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti. Významnou aktivitou vivária je napomáhanie ochrany chránených druhov plazov, v prípade zaistenia štátnymi orgánmi ich dočasné umiestnenie.

Medzi najvýznamnejšie úspechy pracoviska môžeme považovať:

  • Rehabilitácia varanov smaragdových (Varanus prasinus) a veľhadov madagaskarských (Sanzinia madagascariensis), ktoré boli zaistené Colným úradom na Letisku M.R.Štefánika. Zvieratá boli následne po úspešnej rehabilitácii premiestnené do Národnej zoologickej záhrady Bojnice.
  • Rehabilitácia krokodílov čelnatých (Osteolaemus tetraspis), ktoré bolo odobraté zo Zoologickej záhrade v Bratislave.
  • Rehabilitácia nájdenej pôvodnej slovenskej korytnačky – korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) a v spolupráci s Obvodným úradom Nitra aj následná introdukcia do voľnej prírody.
  • Zaradenie sa do záchranného programu pre chov krokodíla filipínskeho (Crocodylus mindorensis) v rámci medzinárodnej spolupráce so ZOO Protivín ako jediná inštitúcia na Slovensku.
  • Odchov ohrozených druhov zvierat ako napríklad veľhad královský (Boa constrictor), korytnačka kĺbová (Kinixys belliana) a pravidelný odchov aj menej chránených druhov ako boli napríklad chameleóny jemenské (Chamaeleo calyptratus), felzumy veľké (Phelsuma grandis), a iné druhy šupinatých plazov (napr. užovkovité hady, agamy, gekony, gekončíky).
  • Pomoc s profesionálnym chovom a odchovom kriticky ohrozených a ohrozených druhov suchozemských korytnačiek – korytnačka lúčová (Astrochelys radiata), korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni), korytnačka leopardia (Stigmochelys pardalis), korytnačka uhoľná (Chelonoidis carbonarius).

V zariadení počas 20 ročnej histórie bolo celkovo chovaných 150 druhov plazov. V kategórii kriticky ohrozených boli chované 4 druhy, z nich dva sa v našom zariadení stále nachádzajú. Konkrétne ide o samicu krokodíla filipínskeho a samca korytnačky lúčovej. V kategórii ohrozené druhy bolo chovaných celkom vyše 50 druhov. Zvyšné druhy dopĺňali alebo v súčasnosti dopĺňajú hlavne expozičnú časť. Od roku 2012 si veľkú popularitu získalo pracovisko počas nedeľných komentovaných kŕmení, kedy sa široká verejnosť dozvedá o rôznych zaujímavostiach nie len o našich zvieratách, ale aj o potrebe ochrany biodiverzity.

Od samotného vzniku sa v našom zariadení nachádzajú dvaja chovanci. Sú to, samec korytnačky ostrohatej (Centrochelys sulcata) „Vinco“, v súčasnosti so svojimi takmer 50 kg aj náš najťažší obyvateľ a samec anakondy žltej (Eunectus notaeus).

Ísť späť