Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia, kvality života a duchovného rozvoja ľudstva

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v aktívnej spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M.M. Gryschka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v Kyjeve v rámci spoločne zriadenej Medzinárodnej siete AgroBioNet pripravila už 5. medzinárodnú konferenciu pod názvom Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia, kvality života a duchovného rozvoja človeka. Žiaľ pre nepriaznivú pandemickú situáciu vo svete sa uvedená konferencia uskutočnila len v online forme.

Medzinárodnú konferenciu pripravili Organizátori v netradičnej forme a to na úrovni viacerých vzájomne prepojených sekcií  konferencií na špecifické témy. Otvorenie medzinárodnej konferencie za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov vykonal pozdravným príhovorom pán prodekan Ing. Ján Gažo, PhD.

Prvá, úvodná sekcia  konferencie, konaná dňa 3. novembra  2021 predstavovala otvorenie a uvedenie problematiky na verejnú rozpravu k niektorým veľmi naliehavým  témam,  ktoré tvoria významnú súčasť uchovania a udržateľného využívania biodiverzity – agrobiodiverzity a rastlinnej ríše človekom a ľudstvom. Sú to témy, ktoré súvisia s rozvojom ľudstva a praktickým využívaním prírodného bohatstva tejto planéty. Žiaľ v danom vzťahu človek a ľudstvo nepochopilo samotnú podstatu existenciu Života na tejto planéte. Prejavuje sa to degradáciou biodiverzity a prírody a to aj napriek tomu, že medzinárodné organizácie  ako je OSN, FAO, EU a vlády krajín prijali mnohé zákony a programy na ochranu biodiverzity a prírody.

Z uvedeného dôvodu orientujú organizátori obsahové zameranie 5. medzinárodnej konferencie okrem riešenia tradičných aktuálnych problémov uchovania a využívania agrobiodiverzity  aj na veľmi špecifickú tému a to duchovný rozvoj človeka, ľudstva, civilizácie.

Konferencie na špecifické témy budú organizované postupne vo forme samostatných sekcií v roku 2022. Každá konferencia bude organizovaná len  jeden deň s prezentáciou vybraných 5- 7 prednášok po ktorých bude vytvorený časový priestor pre diskusiu a výmenu poznatkov a informácií  účastníkov.

Snahou zriaďovateľov medzinárodnej siete AgroBioNet je aby viac ako 250  registrovaných členov medzinárodnej siete   a ďalší účastníci využili postupne organizované konferencie v roku 2022 na rôzne špecifické a nezvyčajné témy na vytvorenie diskusnej platformy pre získavanie nových poznatkov aj z nových oblasti a s postupným vzájomným spájaním informácií do integrácie vedných oblastí a nových možností praktického využitia biodiverzity a  agrobiodiverzity   Medzi nové a nezvyčajné témy možno začleniť oblasti ako je využitie rastlín vo funkčnej medicíne, rastlinná neurobiológia, biofília,  kvantová bioĺógia, komunikácia s rastlinami, využitie synergických účinkov rastlín, nové metódy rastlín v rehabilitácií a terapii, terapeutická krajina, bioregulátory a biopesticídy, etika v biologickom výskume, energetika vody a rastlín, antroposofia v biológii, hospodárska hodnota málo využívaných a menej známych rastlín, konopa siata    a mnohé iné.

Na úvodnej sekcii medzinárodnej konferencii bolo registrovaných 126 účastníkov z  Ukrajiny, Ruskej federácie, Poľska, Moldavska, Bieloruska, Uzbekistanu, Azerbajdžanu, Bulhárska a Slovenska. V odbornom programe bolo prezentovaných 13 prednášok. V zborníku je prezentovaných 136 abstraktov z rôznych oblastí.

                                                               

                                                                 Olga Grygorieva

Ísť späť