Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie založenia

napísal (počet komentárov: 0)

Najstaršia fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady FAPZ, ktoré sa konalo  20. októbra v aule univerzity, prijímala gratulácie od predstaviteľov pôdohospodárskeho rezortu, partnerských univerzít  a inštitúcií.

Medzi vzácnymi hosťami bola ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, poslanec Národnej rady SR a bývalý minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, poslanec NR SR a viceprimátor Nitry Martin Nemky, predstavitelia a zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít a inštitúcií, čestní doktori univerzity a fakulty, bývalí dekani a emeritní profesori fakulty.   

Listujúc 70-ročnou históriou fakulty dekan doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., priblížil jej poslanie, rozvoj, vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť, ako aj jej súčasný vývoj a perspektívy. Ako uviedol vo svojom slávnostnom príhovore, o FAPZ  sa oprávnene hovorí ako o rozvojovej základni celej SPU v prvých desaťročiach jej vývoja. Aj dnes však na nej spočíva ťažisko rozvoja biologického základu poľnohospodárskej výroby a jeho aplikácie v poľných podmienkach rastlinnej výroby a v chove hospodárskych zvierat. „Ak sa to aj niekomu nepáči, agronóm a zootechnik sú prví, ktorí sa starajú o to, aby náš stôl nebol prázdny. Jedna múdrosť hovorí: Možno niekedy v živote budeš potrebovať sudcu, notára, stolára,  informatika, občas lekára, ale určite budeš trikrát denne potrebovať farmára. Aj v týchto slovách sa skrýva významné poslanie našej fakulty a jej absolventov.“ Dekan vyzdvihol nielen zakladajúcich pedagógov fakulty, ale aj všetkých zamestnancov, absolventov, ktorým sa zároveň poďakoval. Pripomenul, že fakulta do dnešných dní  vychovala  21 105 poľnohospodárskych inžinierov. „Sú to tí, ktorí od prvých promócií v roku 1946 až doteraz ovplyvňovali a ovplyvňujú vývoj poľnohospodárstva na Slovensku.“

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý vo svojom prejave pripomenul poslanie fakulty a nadčasové ciele, ktorými bolo od jej vzniku slobodné bádanie a vzdelávanie odborníkov pre prioritnú oblasť ľudskej činnosti spojenú s názvom agrikultúra. Ako povedal, výročím vzniku fakulty si zároveň pripomíname úspešné zavŕšenie snáh viacerých generácií o presadenie tejto myšlienky. „Pripomíname si, že každá životaschopná inštitúcia dýcha vďaka významným osobnostiam. Aj my sme právom hrdí na celý rad odborníkov, ktorí položili jej základy, tvorili jej históriu a posúvali úroveň poznania stále vyššie, vybudovali celé vedecké školy, ako aj na tých, ktorí v súčasnosti zachovávajú kontinuitu a pokračujú v tejto tradícii. Naša úcta a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej rozvoji, bez ohľadu na obdobie svojho pôsobenia a spoločenských zmien,“ povedal rektor. Fakulte poprial veľa ďalších úspechov, hodných jej tradície a mena, aby si dokázala zachovať miesto, ktoré jej vo vede a vzdelávaní právom patrí. Zároveň  fakulte udelil Pamätnú medailu SPU, vydanú v roku 2016. Autorom návrhu je akademický sochár Marián Polonský, averzom medaily je motív bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť zeme.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná konštatovala, že s poľnohospodárstvom je neoddeliteľne prepojené vzdelávanie a  vysoko ocenila činnosť Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorá „zohľadňuje politiku štátu a pripravuje odborníkov s teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami“. Nielen z pozície ministerky, ale aj bývalej absolventky FAPZ, fakulte zaželala, aby sa jej aj naďalej darilo vychovávať úspešných absolventov. Zároveň FAPZ udelila Striebornú medailu – II. stupňa.    

Jubilujúcej fakulte na zasadnutí vedeckej rady zablahoželali aj predstavitelia domácich a zahraničných partnerských univerzít, fakúlt a inštitúcií. Za všetky fakulty SPU pogratulovala dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská. „Ide nám o hodnoty, spojené so živou prírodou a pojmami ako je biodiverzita, prírodné zdroje a krajinotvorba, produkcia kvalitných poľnohospodárskych produktov a potravín, zdravie a výživa ľudu, potravinová bezpečnosť a sebestačnosť, ktorá, žiaľ, na Slovensku neustále klesá. Verím, že všetky fakulty SPU budú i naďalej vzájomne dobrými partnermi pri napĺňaní celospoločenských výziev spojených s týmito hodnotami,“ povedala E. Horská. Zároveň dekanovi FAPZ doc. P. Ondrišíkovi odovzdala symbolický dar pre fakultu ako spomienku na spoločnú gratuláciu všetkých fakúlt. „Je to dielo umeleckého sklára, sklená misa s farebným motívom rozkvitnutej lúky, ktorá si priam pýtala, aby sme ju naplnili niečím symbolickým – symbolickými euromincami, pretože všetky plody zeme, akademického výskumu a práce ľudských rúk musia nájsť spoločenské uplatnenie a svojho odberateľa či adresáta, ak majú priniesť úžitok svojmu hospodárovi,“ povedala dekanka.  

Súčasťou zasadnutia bolo aj udelenie pamätných listov fakulty bývalým dekanom, emeritným profesorom, čestným doktorom, ako aj pamätných listov za spoluprácu vo výchove, vzdelávaní, vede a výskume a pomoc pri rozvoji fakulty, tiež za rozvoj medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie vzdelávania a vedy.

Slávnostnú atmosféru umocnili svojím vystúpením speváčky Folklórneho súboru Zobor, ktorý už neodmysliteľne patrí do života univerzity a fakulty. Na záver podujatia zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

Ocenení Pamätným listom FAPZ

Späť