Kultúrne dedičstvo regiónov

napísal

V dňoch 3. až 5. februára sa zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zúčastnili úvodného stretnutia medzinárodného projektu s názvom „Kultúrne dedičstvo regiónov“ financovaného poľskou národnou agentúrou pre akademickú spoluprácu. Koordinátorom projektu je Poľnohopodárska univerzita v Krakowe. Skupina  v zastúpení  doc. Ing. Martiny Fikselovej, PhD.,  prof. Ing. Jozefa Goliana, PhD. z Fakulty biotechnológie potravinárstva a doc. Ing. Radovana Kasardu, PhD. z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov prezentovala  SPU v Nitre, skúsenosti a možnosti identifikácie lokálnych prvkov kultúrneho dedičstva v podobe živočíšnych a rastlinných druhov a prostredia v ktorom žijú ako súčasť dedičstva regiónov. Pridanou hodnotou medzinárodnej spolupráce  bude identifikácia miestnych prvkov kultúrneho dedičstva, či už materiálneho najmä v podobe tradičných i netradičných  druhov rastlín, zvierat ako potravinových zdrojov a produktov z nich vyrábaných v podobe tradičných pokrmov. Pilotná štúdia bude realizovaná na príklade regiónu Malopolska hľadaním a popisom ďalších podobných regiónov v celej karpatskej oblasti. Ďalšími partnermi projektu sú Univerzita vo Florencii (Taliansko), Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Brne (ČR) a v Košiciach. Naša univerzita bude na projekte participovať okrem expertíz organizovaním seminárov o možnostiach genetickej identifikácie druhov zvierat a rastlín a ich autentifikácie. Viac informácii na stránke projektu: https://foodheritage.urk.edu.pl/

Ísť späť