Medzinárodná vedecká konferencia: Kultúrne dedičstvo

napísal

Medzinárodná vedecká konferencia: Kultúrne dedičstvo (https://foodheritage.urk.edu.pl)

V dňoch 26. – 29. septembra 2021 sa v gescii Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko), a v spolupráci Univerzity vo Florencii (Taliansko), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Veterinárnej univerzity v Brne (ČR) a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnila v Krakove (Poľsko) medzinárodná vedecká konferencia „Kultúrne dedičstvo“, zorganizovaná s cieľom prezentovať výsledky dosiahnuté v rámci NAWA projektu „CULTURAL HERITAGE OF SMALL HOMELANDS (2018-2021)“- medzinárodného akademického partnerstva financovaného Poľskou národnou agentúrou pre akademickú výmenu.

Program konferencie bol zameraný na všetky aspekty od produkcie tradičných a lokálnych potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich spracovania na tradičné potraviny a produkty. Boli prezentované možnosti ochrany tradičných lokálnych produktov a rozdiely v ich kvalite. Zároveň boli prezentované tradičná kuchyňa a jedlá jednotlivých malých regiónov. Súčasťou programu boli aj analýzy vývoja a ochrany typického rázu vidieckej krajiny z pohľadu krajinného inžinierstva. Z tohto pohľadu projekt ponúkol unikátny pohľad na kultúrne dedičstvo regiónov. Typickými príkladmi sú regióny ako Malopolska, Južná Morava, Tekov či Tokaj, nielen z hľadiska chovu pôvodných plemien a pestovania tradičných plodín ale aj typického rázu krajiny a tradičných potravín či gastronómie. Súčasťou projektu boli projektové stretnutia organizované u jednotlivých partnerov projektu, školenia s cieľom výmeny poznatkov a skúsenosti ako aj výmenné pobyty mladých vedeckých pracovníkov. Výstupmi projektu boli spoločné pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch, kapitoly v spoločných vedeckých monografiách ako aj odborná publikácia v podobe katalógu kultúrneho dedičstva. Počas riešenia členovia projektu pripravili niekoľko spoločných návrhov projektov, ktorých zámerom je pokračovať v začatej spolupráci, či už v oblasti vzdelávania ale aj vo vede. Dobrým príkladom udržateľnosti aktivít je projekt FOODINOVO, ktorého cieľom je inovácia obsahu výučby v programoch zameraných na produkciu potravinových zdrojov a potravín. Slovenská poľnohospodárska univerzita bola v projekte zapojená prostredníctvom Fakulty biotechnológie potravinárstva v zastúpení prof. Ing. Jozefa Goliana, PhD. a doc. Ing. Martiny Fikselovej, PhD. a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov prostredníctvom prof. Ing. Radovana Kasardu, PhD.,  Ing. Jána Gaža, PhD. a ďalších. Na konferencii bol prezentovaný príspevok: „Outline of good practices for the preservation of heritage of small areas and related regions”, autorov: Radovan Kasarda, Martina Fikselová, Nina Moravčíková, Ján Gažo, Radoslav Židek, Jozef Golian, ktorý mapoval najdôležitejšie výsledky získané počas riešenia projektu.

Ísť späť