Na FAPZ noví absolventi doktorandského štúdia

napísal (počet komentárov: 0)

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdanie certifikátov absolventom medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, to bol program slávnosti, ktorá sa konala 7. októbra v aule SPU za prítomnosti vedenia univerzity a akademických funkcionárov všetkých fakúlt.

Diplom absolventov vedeckej prípravy, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si z rúk dekanov, resp. prodekanov príslušných fakúlt prevzalo 65 mladých vedeckých pracovníkov (49 v dennej forme štúdia, 16 v externej).

Následne si z rúk si z rúk rektora SPU a zároveň predsedu európskej siete AGRIMBA a riaditeľa MBA štúdia na SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., prevzali certifikáty MBA štúdia jedenásti absolventi, ktorí obhajobou záverečných projektov úspešne ukončili dvojročné štúdium v anglickom jazyku Agrárny obchod a podnikanie, akreditované medzinárodnou sieťou AGRIMBA a koordinované univerzitou vo Wageningene v Holandsku. MBA predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií. Úspešný absolvent získava titul „Master of Business Administration” v skratke  „MBA“.

V ďalšej časti programu sa prítomným prihovoril rektor prof. Peter Bielik. Vyjadril presvedčenie, že úspešné ukončenie štúdia bude pre absolventov znamenať aj nové povzbudenie do ďalšej tvorivej činnosti, že svojím konaním budú šíriť dobré meno Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, svojho pracoviska, svojej rodiny, a že obohatia našu vedu novými dielami. Zároveň im zaželal veľa ďalších pracovných a osobných úspechov.

Za promovaných sa pedagógom, školiteľom, rodičom, partnerom a priateľom poďakovala Ing. Kamila Moravčíková, PhD.

Slávnosť, ktorú viedla prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, obohatila svojím vystúpením Dominika Machutová  s klavírnym sprievodom Mareka Štrbáka z Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Späť