NÁVŠTEVA Z INDIE NA ÚSTAVE AGRONOMICKÝCH VIED

napísal

Ústav agronomických vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) v období od 4 do 17 novembra hostil jedného vysokoškolského učiteľa Dr. Ramakanth Illa – prodekana z Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (RGUKT), Nuzvid, Andhra Pradesh, India. V rámci programu ERASMUS+ svet prezentoval možnosti dlhodobej a udržateľnej spolupráce v oblasti bio-nano-technológií využiteľných v poľnohospodárskej produkcii so zreteľom na IT technológie. Spolupráca s RGUKT nastala medzi akademickými pracovníkmi univerzity už v rámci predošlých Európskych projektov a niektoré výskumné a vývojové aktivity boli už publikované a ďalšie výsledky naznačujú značný potenciál a možnosť intenzívnejšej spolupráce. Za pracovisko túto spoluprácu zastrešuje Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

Obe strany sa dohodli na ďalších krokoch pri príprave na spoločných publikáciách v oblasti využívania rôznych typov nanomateriálov (kovových nanočastíc, nanočastíc oxidov kovov, fulerénov a i.), výmene študentov, a ďalšieho rozvoja spolupráce a prípravy projektových zámerov, ktorú by v blízkej budúcnosti malo zastrešiť aj ďalšie memorandum o spolupráci.

Súčasťou výmenného pobytu bola návšteva jednotlivých laboratórií katedier ústavu agronomických vied, pracovné stretnutie s prodekanom pre zahraničné vzťahy a prax prof. Ing. Radovanom Kasardom, PhD., ako aj predstavenie strategických výziev na rozšírenie spolupráce aj pre ďalšie katedry, ústavy a fakulty pôsobiace na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Ísť späť