Nová organizačná štruktúra na FAPZ

napísal

Akademický senát FAPZ na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FAPZ.  S účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 4 ústavy.

Súčasťou Ústavu Agronomických vied sú Katedra agrochémie a výživy rastlín, Katedra pedológie a geológie, Katedra ochrany rastlín, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov. Vedúcim ústavu bol na základe výberového konania ustanovený  prof. Ing. Dr. Ladislav Ducsay.

Vedúcim  Ústavu rastlinných a environmentálnych vied  bol ustanovený prof. Ing. Marián Brestič, CSc. V kompetencii ústavu sú Katedra environmentalistiky a zoológie, Katedra fyziológie rastlín, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín a Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti.

Ústav chovu zvierat pozostáva z Katedry špeciálnej zootechniky, Katedry špeciálneho chovateľstva a Katedry veterinárskych disciplín. Vedúcim ústavu bol menovaný  prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Zložkou Ústavu výživy a genomiky je Katedra výživy ľudí, Katedra výživy zvierat a Katedra genetiky a plemenárskej biológie. Vedúcim ústavu bol ustanovený prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Ísť späť