Online Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre

napísal

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre sa konala 10. novembra 2021 pri príležitosti 18. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu sa aj tento rok konala online. Konferenciu organizovali tri fakulty spoločne pod záštitou dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD., dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. a dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prof. Ing. Dušana Igaza, PhD.

Program vedeckej konferencie bol rozdelený do ôsmich tematických okruhov: aplikovaná a molekulárna biológia; biotechnológia; výživa; multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka; rastlinná produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu; živočíšna produkcia; a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu.

Na slávnostnom otvorení prof. Ing. A. Kolesárová, PhD., prodekanka FBP, privítala dekanov fakúlt a všetkých účastníkov konferencie. Dekan FBP, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., vo svojom príhovore vyzdvihol, že tematické zameranie konferencie vyvolalo záujem aj medzi zahraničnými inštitúciami a preto verí, že konferencia je príležitosťou na vytvorenie nových personálnych a inštitucionálnych vzťahov. Rôznorodosť a zaujímavosť tém vo svojom príhovore zdôraznil Ing. Michal Mihaľ, doktorand FBP. Záverom prodekanka A. Kolesárová zapriala všetkým účastníkom priateľskú vedeckú atmosféru, tvorivé a užitočné diskusie a inšpiratívne nápady pre ďalší výskum.

Následne sa konalo rokovanie v  paralelných sekciách, v ktorých doktorandi prezentovali výsledky svojej vedeckej práce.

Na konferenciu bolo zaregistrovaných spolu 76 účastníkov, z toho 56 z SPU (27 doktorandov FAPZ, 20 FBP, 9 FZKI). Zo Slovenskej akadémie vied so sídlom v Bratislave a v Nitre, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa registrovalo 7 doktorandov. Okrem slovenských doktorandov sa na konferenciu zaregistrovalo 13 zahraničných študentov z nasledovných krajín: Česká republika (Masarykova univerzita v Brne, Akadémia vied Českej republiky, Praha), Maďarsko (Maďarská univerzita poľnohospodárstva a prírodných vied, Gödöllő, Debrecínska univerzita, Debrecín), Poľsko (Varšavská univerzita prírodných vied, Varšava) a Ukrajina (Charkovská národná univerzita, Charkov). Konferenciu celkovo sledovalo vyše 130 on-line účastníkov.

Počas slávnostného ukončenia konferencie hodnotili predsedovia sekcií priebeh rokovania, úroveň vedeckých príspevkov a pripravenosť doktorandov veľmi pozitívne, zdôraznili rôznorodosť tém a malé rozdiely v kvalite. Zároveň vyhlásili najlepšie práce v sekciách. V mene celého vedeckého výboru konferencie dekan FAPZ, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., zagratuloval všetkým oceneným a rozlúčil sa s presvedčením, že vedecký program prispel k zdokonaleniu vedomostí, skvalitneniu budúcej spolupráce a k vybudovaniu nových priateľstiev. Prodekan FAPZ, Ing. Jaroslav Andreji, PhD., na základe návrhov predsedov komisií udelil Čestné uznania za najlepšiu prezentáciu výsledkov vedeckej práce nasledovným doktorandom:

  1. sekcia: živočíšna produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu

Lukáš JURČAGA : Effect of blackcurrant and kachatka honeysuckle extracts on quality properties of raw-cooked meat product (Ústav potravinárstva, FBP SPU v Nitre)

2.1 sekcia: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu

Gábor CSATÁRI: Investigation of photosynthetic pigments in the fiber obtained from the wet fractionation of soybean (Glycine max L.) (Debrecínska univerzita, Maďarsko)

2.2 sekcia: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu

Katarína POLÁKOVÁ: Identification of volatiles in green Coffea arabica and determination of changes caused by the roasting process  (Ústav potravinárstva, FBP SPU v Nitre)

  1. sekcia: aplikovaná a molekulárna biológia

Ľubomír HARENČÁR: Prediction of miRNAs with target sequences involved in the cyanogenic glycosides and lignans metabolism by in silico approach (Ústav rastlinných a environmentálnych vied, FAPZ SPU v Nitre)

4.1 sekcia: multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka

Radoslava JÁNOŠÍKOVÁ: Development of the population structure of the red band needle blight origin in Pinus nigra plantation (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

4.2 sekcia: multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka

Aletta ŐSZ: Flower-visiting preferences of lepidopterans in Transcarpathian grasslands (Velyka Dobron’ Game Reserve, west Ukraine) (Debrecínska univerzita, Maďarsko)

  1. sekcia:  biotechnológie

Martin STRUK: Application of green sulphur bacteria Chlorobium limicola for detoxifying of H2S

in wastewater and the perspective of subsequent use for glycogen production (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika)

  1. sekcia: výživa

Nikoleta ŠIMONOVÁ: Effect of the bee bread on the nitrogen profile of male Japanese quails (Coturnix japonica) (Ústav aplikovanej biológie, FBP SPU v Nitre)

Prezentované práce boli publikované formou rozšíreného abstraktu v zborníku, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal of Central European Agriculture, The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Potravinárstvo, Acta Horticulturae et Regiotecturae alebo Acta Fytotechnica et Zootechnica.

Veríme, že ďalší ročník online formy vedeckej konferencie priniesol všetkým účastníkom nielen nové skúsenosti, poznatky, vedomosti, ale aj kontakty a zaujímavé nápady. V mene organizačného a vedeckého výboru konferencie ďakujeme všetkých účastníkom za výbornú spoluprácu, oceneným gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Ísť späť