Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli ocenení výnimoční študenti

napísal

Ako sa už stalo tradíciou , rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít oceňuje študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, vedy, umenia, športu, kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky. Slávnostné oceňovanie 18 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, na ktorom sa zúčastnili aj dekani a prodekani všetkých fakúlt univerzity sa konalo online 15. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

V úvode privítala účastníkov online stretnutia v mene celého vedenia SPU rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Milan Šimko, PhD., predstavil študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu SPU a motivačné štipendium.

Oceneným študentom sa v závere prihovorili a zagratulovali dekani a prodekani fakúlt univerzity.

Za FAPZ boli nominovaní:

  • Viktória Pohorelcová, študentka 2. ročníka Bc. štúdia, študijného programu hipológia. Navrhnutá na ocenenie za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti športu.
  • Daša Kubatková, študentka 1. ročníka Ing. štúdia, študijného programu výživa a ochrana rastlín. Navrhnutá na ocenenie za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti štúdia a aktívnej práci v akademických senátoch FAPZ a SPU.
  • Jana Bilčíková, externá doktorandka Ústavu rastlinných a environmentálnych vied. Navrhnutá na ocenenie za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti výskumu a vývoja.

Ísť späť