Rektorka SPU ocenila aj pedagóga z FAPZ

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová šiestich pedagógov.

Na základe nominácií dekanov fakúlt si 4. apríla prevzali ocenenia nasledujúci pedagógovia: doc. Juraj Candrák, FAPZ, doc. Jana Maková, FBP, prof. Ľubica Bartová, FEM, Ing. Marcela Chreneková, PhD., FEŠRR, doc. Ľuboš Moravčík, FZKI, prof. Juraj Jablonický, TF.

Rektorka Klaudia Halászová poďakovala všetkým oceneným vedeckým pracovníkom za ich aktívnu výchovno-vzdelávaciu a výskumnú činnosť, skvalitňovanie výučby a jej prepájanie s potrebami praxe.

„Univerzita sa posúva do špičkovej vedy, ale základ je vzdelávanie. Uvedomujeme si to aj v období akreditácie. Úlohou dobrého pedagóga je vychovať kvalitného absolventa. A dobre učiť, robiť špičkovú vedu, prípadne aj riadiť výskumný kolektív, nie je také jednoduché,“ uviedla rektorka. Oceneným učiteľom poďakovala v mene svojom a vedenia univerzity a popriala im pevné zdravie a ďalšie úspechy.

V rámci voľnej diskusie okrem iného rezonovala téma o  podpore mladých vo vede, podpore internacionalizácie, posilnení univerzity výskumnou infraštruktúrou, zapájaní mladých ľudí do projektov a výziev, ako aj o aktívnom zapájaní študentov do praxe, a to aj prostredníctvom kurzov praktickej výučby, ktoré SPU naštartovala ako súčasť reorganizácie praxe na univerzitnom Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku.     

ODBORNÝ PROFIL OCENENÝCH:

doc. Ing. Juraj Candrák, CSc., Ústav výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

Jeho vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť je zameraná na oblasť všeobecnej zootechniky, plemenárskej biológie, šľachtenia hospodárskych zvierat a aplikácie progresívnych biometrických analýz v živočíšnej produkcii. Je riešiteľom viacerých projektov KEGA, VEGA a strategických projektov výskumu ECOVA, ECOVA plus, aktuálne je zapojený do projektu NUKLEUS.

Vypracoval a garantuje praktické aplikácie na úrovni národného a medzinárodného genetického hodnotenia hovädzieho dobytka. Má bohaté praktické aktivity s chovateľskými organizáciami a zväzmi chovateľov hovädzieho dobytka a koní v SR, spolupracuje s Plemenárskymi službami SR a Národným žrebčínom Topoľčianky.

V roku 1997 sa zaslúžil za zavedenie Test Day Animal modelu do rutinného genetického hodnotenia hovädzieho dobytka v SR. Je členom riadiaceho výboru celosvetovej medzinárodnej organizácie Interbull zastupujúci krajiny strednej a východnej Európy.

Ísť späť