Spolupráca s VšZP

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v roku 2019 zapojila prostredníctvom bývalej Katedry výživy ľudí FAPZ do spolupráce so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., čím sa zahájila realizácia aktívnej praxe študentov študijného programu Výživa ľudí vzájomným prepojením akademickej pôdy s činnosťou VšZP. Hlavným cieľom spolupráce bolo a je šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania, fyzickej aktivity a celkového životného štýlu, v rámci ktorej sa prostredníctvom podujatia Deň pre Vaše zdravie, realizovaného VšZP a určeného pre širokú verejnosť, zvyšuje informovanosť populácie v oblasti zdravej výživy formou aktívnej účasti našich študentov a odborníkov z oblasti humánnej výživy. V rámci Dní pre Vaše zdravie mohli svoje prvé poradenské skúsenosti získať už viacerí študenti, ktorí sa týchto eventových aktivít zúčastňovali po celom Slovensku. Po ročnej odmlke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa vzájomná spolupráca opätovne aktivovala a v priebehu uplynulých mesiacov mali možnosť takýmto spôsobom absolvovať eventy viacerí naši študenti, menovite Bc. Lucia Struharňanská, Bc. Kristína Kenderešová, Viktória Kúšiková, Alžbeta Škovierová a Ing. Laura Hačková. Prostredníctvom VšZP sa nám otvorila možnosť participovať na prevencii vzniku ochorení a šírení osvety zdravej výživy priamo medzi účastníkmi podujatí a zároveň získavať informácie o stave výživy a zdravia priamo z prvej ruky. V rámci poradenskej činnosti si študenti samí vytvárajú väzby s klientmi a získavajú bohaté skúsenosti pre ich budúcu prax. Aj napriek epidemiologickej situácii sa počas leta podarilo zrealizovať nespočetné množstvo podujatí, verejných i v rámci súkromného sektora a rôznych firiem po celom Slovensku. Sme radi, že aj takouto formou sa naši študenti vedia úspešne prezentovať a šíriť dobré meno. Vzhľadom k dobrej spolupráci a vysokej spokojnosti bude naša kooperácia, tentokrát už pod záštitou Ústavu výživy a genomiky FAPZ, pokračovať aj v nasledujúcej sezóne 2022. V prípade, že Vás takáto možnosť absolvovania praxe zaujala, predovšetkým výživárov, kontaktujte Ing. Martinu Gažarovú, PhD. Začiatkom roka 2022 bude realizovaný nábor ďalších členov kolektívov, ktorí v nadchádzajúcej sezóne pôjdu opäť medzi ľudí do rôznych regiónov Slovenska.

Ísť späť