Stretnutie Špecializovanej skupiny EIP-AGRI pre včelárstvo

napísal

V dňoch 7. až 8. mája 2019 sa doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. z FAPZ SPU zúčastnil prvého pracovného stretnutia Špecializovanej skupiny EIP-AGRI pre trvalo udržateľné včelárstvo.

EIP-AGRI je skratkou Európskeho partnerstva pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ktoré bolo spustené Európskou komisiou v roku 2012. Koncom roku 2018 bola zverejnená výzva na obsadenie pozícií v piatich nových expertných skupinách v rámci poľnohospodárstva, týkajúcich sa včelárstva, hydinárstva, liečivých rastlín, kontaminácie a zasoľovania pôd.  Z niekoľkých stoviek doručených žiadostí bolo vybraných po 20 členov do každej špecializovanej skupiny.  Do Špecializovanej skupiny pre trvalo udržateľné včelárstvo boli popri zástupcovi zo Slovenska nominovaní ešte zástupcovia pracujúci v oblasti včelárskeho poradenstva, výskumu a praxe z Belgicka, Bulharska,  Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Nemecka, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Veľkej Británie.

Nosným poslaním EIP je vytvárať operačné skupiny poskytujúce možnosti na spoluprácu na projektoch a iniciatívach. Počet funkčných operačných skupín v EÚ presiahol tisícku. Ide o prístup zdola nahor, kde sa skupiny tvoria na základe spoločného záujmu inovatívnym prístupom riešiť problémy. EIP tiež financovalo siete s cieľom zaistiť všeobecnú dostupnosť nových poznatkov prostredníctvom práce poradcov, systémov odbornej prípravy a vzdelávania v poľnohospodárstve, výskumných a farmárskych organizácií, často označované ako systém poľnohospodárskych znalostí a inovácií (AKIS), ktorý v každom členskom štáte funguje odlišne.

V našom programe rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020 je síce vytváranie operačných skupín zastrešené, doteraz však nebola zverejnená žiadna národná výzva. Viac informácií a inšpirácií k programu EIP je možné nájsť aj v slovenčine na webových stránkach (www.nsrv.sk/?pl=85) alebo FB profile Národnej siete rozvoja vidieka.

Špecializované skupiny sú dočasné tímy vybraných expertov, ktorí sa zaoberajú špecifickou problematikou a vymieňajú svoje vedomosti a skúsenosti.  Účelom skupiny je zaznamenávať najmodernejšie postupy vo svojej oblasti, identifikovať potreby praxe a príležitostí pre budúci výskum a navrhovať potenciálne praktické pracovné skupiny alebo projekty.

Počas dvojdenného stretnutia vo švédskej Uppsale sa členovia Špecializovanej skupiny pre včelárstvo venovali diskusiám a predpríprave reportov týkajúcich sa:

  • identifikácie trvalo udržateľných včelárskych postupov a nástrojov na zvládnutie boja so škodcami a chorobami (vrátane nových inváznych druhov) v období klimatických zmien;
  • identifikácie vplyvu poľnohospodárskych postupov na včelstvá, vrátane nechemických alternatív prevencie a kontroly rastlinných škodcov a chorôb (ako napr. striedanie plodín a využívanie biologickej kontroly);
  • monitoringu vplyvu environmentálnych a klimatických vplyvov, ako aj poľnohospodárskych postupov na zdravie a kondíciu včelstiev.

Po krátkom predstavení problémov včelárstva v jednotlivých krajinách sa vytvorilo niekoľko pracovných podskupín, ktoré majú za úlohu spracovať konkrétne čiastkové úlohy (tzv. čiastkové reporty). Tie sa budú dopracúvať aj v medziobdobí do druhého záverečného stretnutia plánovaného na jeseň tohto roku.

Zoznam členov Špecializovanej skupiny a východiskový report je už zverejnený na stránke EIP-AGRI (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/bee-health-and-sustainable-beekeeping), pričom čoskoro budú pribúdať aj čiastkové reporty z jednotlivých pracovných skupín.

Výsledkom druhého stretnutia by mali byť návrhy ďalšieho smerovania včelárskeho výskumu zastrešeného predovšetkým programom Horizont 2020 a definovanie priorít výziev pre inovatívne projekty, ako sú napr. už spomínané operačné skupiny EIP-AGRI.

V rámci stretnutia boli prezentované priebežné výsledky včelárskej operačnej skupiny pôsobiacej vo Švédsku s názvom Bee Scanning (beescanning.com), ktorá vytvorila mobilnú aplikáciu na vyhodnocovanie chorôb vo včelstvách prostredníctvom fotografií včelích plástov. Účastníci mali tiež možnosť porozprávať sa o radostiach a starostiach profesionálneho včelára vo Švédsku počas návštevy včelnice Sigtuna Honung v blízkosti štokholmského letiska Arlanda.

Späť