Venuj deň svojmu zdraviu

napísal

Obezita je jedným z kľúčových rizikových faktorov mnohých neprenosných chorôb. V európskom regióne postihuje nadhmotnosť a obezita takmer 60 % dospelých a skoro každé tretie dieťa (29 % chlapcov a 27 % dievčat). Nedávne prieskumy zároveň naznačujú, že v Európe sú nadhmotnosť a obezita štvrtým najčastejším rizikovým faktorom neinfekčných ochorení, po vysokom krvnom tlaku, rizikách spojených s nesprávnym stravovaním a fajčením. Prvé výsledky štúdií z viacerých krajín európskeho regiónu zároveň ukazujú, že prevalencia nadhmotnosti a obezity a/alebo priemerný index telesnej hmotnosti, tzv. BMI, sa u detí a dospievajúcich počas pandémie COVID-19 zvýšil.

Nová správa WHO o obezite (týkajúca sa európskeho regiónu), ktorú 3. mája 2022 zverejnila Regionálna kancelária WHO pre Európu (EURO) odhaľuje, že miera nadhmotnosti a obezity dosiahla epidemické rozmery v celom regióne a stále eskaluje, pričom v súčasnosti neexistuje žiaden z 53 členských štátov regiónu, ktorý by smeroval k splneniu cieľa WHO zastaviť nárast obezity do roku 2025.

Počas pandémie došlo k nepriaznivým posunom v spotrebe potravín a vzorcoch fyzickej aktivity, ktoré budú mať vplyv na zdravie populácie v nasledujúcich rokoch a na ich zvrátenie bude potrebné značné úsilie. Obezita je však ochorenie, ktorého príčiny sú oveľa komplexnejšie ako obyčajná kombinácia nezdravej stravy a fyzickej nečinnosti. V súčasnosti je obezita v Európe vo fáze prebiehajúcej „epidémie“.

V súvislosti s tým je potrebné zdôrazniť, že obezita je choroba, ale aj nepriaznivý faktor, ktorý zvyšuje riziko mnohých neprenosných chorôb vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, diabetes mellitus 2. typu a chronických respiračných chorôb. Obezita sa považuje za príčinu najmenej 13 rôznych typov rakoviny a pravdepodobne bude priamo zodpovedná za minimálne 200 000 nových prípadov rakoviny ročne v celom európskom regióne, pričom toto číslo bude v nadchádzajúcich rokoch ďalej narastať.

Preto je boj s obezitou rozhodujúci pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a je aj prioritou v rámci European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health.

Včerajšia správa WHO zdôrazňuje niekoľko konkrétnych praktík na národných a nadnárodných úrovniach, ktoré sú sľubné pri znižovaní miery výskytu obezity a nadhmotnosti. Ide napríklad o implementáciu fiškálnych intervencií (ako je zdaňovanie nápojov sladených cukrom alebo dotácie na zdravé potraviny); obmedzenie predaja nezdravých potravín deťom; zlepšenie prístupu k službám manažmentu obezity a nadhmotnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti ako súčasť všeobecného zdravotného krytia; úsilie o zlepšenie stravovania a fyzickej aktivity v priebehu života (od prekoncepčnej starostlivosti až po seniorov), prostredníctvom školských intervencií a intervencií na vytvorenie prostredia, ktoré zlepšuje cenovú dostupnosť zdravých potravín, a taktiež príležitostí pre fyzickú a športovú aktivitu.

A v tomto duchu sa nieslo aj včerajšie podujatie pod názvom „Venuj deň svojmu zdraviu“. Vďaka niekoľkoročnej spolupráci Ústavu výživy a genomiky FAPZ so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou mohli záujemcovia absolvovať komplexnú analýzu telesnej kompozície, skríningové merania (cholesterol, glykémia, kyselina močová), odmerať si krvný tlak, či vyskúšať skríning pre odhalenie rakoviny prsníkov či hrubého čreva. K dispozícii bola aj fyzioterapeutka, ktorá názornými ukážkami predviedla viaceré cviky, ktoré by sme mali vykonávať na dennej báze, aby sme sa vyhli zbytočným problémom súvisiacim s nesprávnym držaním tela či dlhým sedením, a ktoré vzhľadom k nášmu inaktívnemu a sedavému životnému štýlu viacerým padli veľmi vhod. Okrem toho mali poistenci VšZP (prípadne záujemcovia o poistenie) k dispozícii aj poradenstvo (mobilná aplikácia, peňaženka zdravia, výhody a zľavy). Na záver boli traja zo zúčastnených odmenení nielen vitamínovými balíčkami od VšZP.

Vďaka vzájomnej spolupráci o výkone praxe študentov a obdobným podujatiam sa aj takýmto spôsobom môžu naši študenti podieľať na šírení osvety, dosahovania vytýčených cieľov na národnej i globálnej úrovni a zvyšovať informovanosť populácie v oblasti zdravej výživy, aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu.

Ísť späť