Výročné zasadnutie redakčnej rady časopisu Journal of Central European Agriculture

napísal

V dňoch 15. až 17.9. 2021 sa na pôde Slovinského poľnohospodárskeho inštitútu v Ljubljane konalo zasadnutie redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Central European Agriculture (indexovaný v databáze Scopus a Web of Science), ktorého členom a jedným z pôvodných zakladateľov je aj Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Zasadnutia sa zúčastnili členovia redakčnej rady, prof. Ing. Branislav Gálik, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD., ako aj čestný člen rady prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD. Od septembra 2020 do septembra 2021 bola v zmysle rotujúceho princípu výkonnou redakciou práve slovinská inštitúcia. Zasadnutie viedol šéfredaktor časopisu assoc. prof. Dr. Zvonimír Prpić z Univerzity v Záhrebe. Hlavným bodom rokovania bol odpočet aktivít slovinskej redakcie za uplynulé obdobie ako aj plán aktivít na nasledujúci rok. Prvoradým cieľom redakčnej rady časopisu je získať regulárny impakt faktor v rámci databázy Web of Science. Časopis je z tohto dôvodu v hodnotení od roku 2017 a je reálny predpoklad, že za rok 2021 impakt faktor získa. Od zasadnutia redakčnej rady v Slovinsku preberá rotujúcu výkonnú radu časopisu práve Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov prostredníctvom členov redakčnej rady prof. Ing. Branislava Gálik, PhD., Ing. Evy Demjanovej, PhD. a Ing. Jána Gaža, PhD. Časopis je otvorený pre prijímanie publikácií z rôznych odvetví poľnohospodárskeho a potravinárskeho výskumu, či už tvorivých pracovníkov, alebo doktorandov.

Ísť späť