Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvy na zapojenie sa do nasledovných tendrov

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvy na zapojenie sa do nasledovných tendrov (http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders):
  • OC/EFSA/ALPHA/2020/02 tender na epidemiologické odborné poradenstvo na podporu tém, týkajúcich sa nariadenia (EÚ) 2016/429 alebo zákona o zdraví zvierat (OC/EFSA/ALPHA/2020/02 - Epidemiological expertise to support topics related to Regulation (EU) 2016/429 or Animal Health Law).
Tento tender je rozdelený na dve časti:
Lot 1: Prehľad existujúcej literatúry a iných zdrojov relevantných údajov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie (AMR) s ďalším preskúmaním literatúry zameraným na vybrané baktérie s AMR (Lot 1: Review of existing literature and other sources of relevant data in the field of antimicrobial resistance (AMR), with a further literature review focused on the selected AMR bacteria)
Lot 2: Hodnotenie pripravenosti, kontroly, eradikácie a zmierňovacích opatrení s cieľom zahrnúť preskúmanie príslušnej literatúry, dostupných údajov a/alebo akýchkoľvek iných zdrojov informácií o chorobách zo zoznamu a ich hodnovernú ďalšiu analýzu (Lot 2: Assessment of preparedness, control, eradication and mitigation measures, to include a review of relevant literature, available data and/or any other source of information for listed diseases and their plausible further analysis).
Odporúča sa vytvárať konzorciá, termín na predloženie ponúk do tohto tendra je 12. máj 2020 (14.30 SEČ).

  • OC/EFSA/SCER/2020/01 Food and Feed Safety Crises Preparedness
EFSA v minulosti pravidelne organizoval cvičenia a aktivity zamerané na pripravenosť na krízy, s cieľom pripraviť sa na to, ako reagovať na možné núdzové situácie. Na pokračovanie v tomto úsilí by sa mal vypracovať a realizovať viacročný program odbornej prípravy na krízovú situáciu, ktorý vychádza zo skúseností získaných prostredníctvom predchádzajúcich cvičení pripravenosti.
Termín na predloženie ponúk do tohto tendra je 1. jún 2020 (14.30 SEČ).

  • OC/EFSA/ALPHA/2020/01 Evidence-based Online Characterisation of Animal Diseases
Celkovým cieľom zákazky, ktorá bude výsledkom tohto obstarávacieho konania, je zhromažďovať, porovnávať, prehodnocovať, analyzovať a vizualizovať informácie v tzv. storymaps, poskytovať interaktívne charakteristiky patogénov ovplyvňujúcich zdravie zvierat na základe evidence-based dôkazov a vo forme zrozumiteľnej pre užívateľov (user-friendly) prostredníctvom interaktívnej online platformy.
Termín na predloženie ponúk do tohto tendra je 15. jún 2020 (14.30 SEČ).

Ísť späť