Možnosť zapojenia sa do projektu LIFE

V súvislosti s projektovým zámerom 4 francúzskych regionálnych národných parkov, ktorí hľadajú partnerov na realizáciu projektu LIFE, si Vám dovoľujeme preposlať email nižšie. Zároveň Vám zasielame link na otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2021-2027) – podprogram Climate Change Adaptation and Mitigation, v rámci ktorého by mohla byť predložená žiadosť o grant týkajúca sa uvedeného projektového zámeru.

Program LIFE je priamo riadeným programom Európskej komisie zameraným na ochranu životného prostredia  a klímy. Žiadosť o grant predkladá koordinátor projektu elektronicky. V prípade schválenia projektu uzatvorí koordinátor projektu Grant Agreement s EK (agentúra CINEA) a partnerské zmluvy s partnermi v prípade, ak projekt realizuje v spolupráci s partnermi.  

Výzva Climate Change Adaptation LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – uzávierka 30.11.2021

  1. Adaptation solutions for farmers, forest managers, Natura 2000 managers and other land managers

Max. miera grantu LIFE pre štandardné akčné projekty v uvedenej výzve je 60 % celkových oprávnených výdavkov.

V prípade, ak táto téma nespadá do Vašej pôsobnosti, resp. ak by ste vedeli o žiadateľovi, ktorý by mal záujem realizovať projekt LIFE v spolupráci s francúzskymi partnermi a koordinátorom: Parc naturel régional du Haut-Languedoc, budeme radi, ak by ste mohli tento email posunúť potenciálnym žiadateľom.

Bližšie informácie o programe LIFE nájdete tu:  https://www.minzp.sk/life-2021-2027/ a na oficiálnej webstránke programu LIFE.

Kontakt na Parc naturel régional du Haut-Languedoc: Marie-Julie PARAYRE, agriculture@parc-haut-languedoc.fr

Kontakt na Národný kontaktný bod LIFE v SR: elena.molnarova@enviro.gov.sk, denis.knotka@enviro.gov.sk.

Národný kontaktný bod pre program LIFE
Odbor kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce | Sekcia environmentálnych programov a projektov

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

e-mail: life@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

Ísť späť