Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu - 27. 3. 2020

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na základe odporúčaní krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti výskytom a šírením COVID-19 (koronavírusu) v záujme zníženia rizika jeho šírenia vydáva

 

Opatrenie rektorky č. 3

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia vydané dňa 12. marca 2020:

 

1. Od 30. marca 2020 do odvolania sa predlžuje prerušenie kontaktnej výučby na dennej aj externej forme štúdia na všetkých stupňoch. Podrobnosti sú stanovené v upravenom harmonograme výučby na akad. r. 2019/2020, schválenom na zasadnutí Vedenia SPU dňa 25. 3. 2020. Upravený harmonogram výučby je zverejnený na web stránke univerzity. Výučba je zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu, s následnou formou samoštúdia.

 

2. Od 30. marca 2020 do odvolania sa predlžuje prerušenie aj ostatných vzdelávacích aktivít - Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod.

 

3. Od 30. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch univerzity, organizované univerzitou aj inými subjektami.

 

4. Zasadnutia všetkých samosprávnych orgánov aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií a pod.) sa do apríla 2020 môžu vykonávať výhradne online formou v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov.

 

5. Študentské domovy SPU zostávajú uzatvorené pre slovenských študentov do odvolania (s výnimkou zahraničných študentov). Pre ubytovaných zahraničných študentov platia režimové opatrenia, o ktorých sú informovaní.

 

6. Od 30. marca do odvolania sa rušia všetky habilitačné a inauguračné prednášky na jednotlivých fakultách. Jednotlivé konania sa upravia v zmysle pokynov dekana príslušnej fakulty. Predpokladaný termín habilitačných a inauguračných prednášok je júl – august 2020.

 

7. Od 30. marca do odvolania sa rušia prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Knižnica poskytuje online služby. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať riaditeľku SlPK.

 

8. Od 30. marca 2020 do odvolania sa uzatvára Centrum univerzitného športu SPU.

 

9. Všetky plánované prijatia zahraničných partnerov a študentov sa rušia do odvolania.

 

10. Všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa rušia do odvolania. Domáce pracovné cesty bude možné realizovať iba so súhlasom dekana fakulty, alebo kvestorky univerzity.

 

11. Rušia sa pobyty študentov v zahraničí do odvolania v súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí). Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov.

 

12. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 13. marca 2020 vrátili zo zahraničia sa nariaďuje zostať najmenej dva týždne po návrate v izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť bezodkladne príslušnému dekanovi v prípade zamestnancov zaradených na fakulte alebo kvestorke univerzity v prípade ostatných zamestnancov.

 

13. Od 1. apríla do 30. apríla. 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce dohodnúť s im podriadenými pedagogickými a vedeckovýskumnými zamestnancami a podľa rozhodnutia vedúcich zamestnancov aj s im podriadenými nepedagogickými zamestnancami, prácu doma s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. Prácu doma v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie chodu jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Od 1. mája bude v tejto otázke prijaté nové opatrenie v závislosti od vývoja situácie.

 

14. Od 1. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť im podriadeným nepedagogickým zamestnancom (s výnimkou tých, na ktorých sa bude vzťahovať bod č. 13) pracovné voľno. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie chodu jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia vedúcich zamestnancov príslušného pracoviska.

Od 1. mája bude v tejto otázke prijaté nové opatrenie v závislosti od vývoja situácie.

 

15. Dohodnutá práca doma podľa bodu 13 a prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa bodu 14. sa prerušujú v prípade ak bola zamestnancom nariadená karanténa, dovolenka, v prípade hromadného čerpania dovolenky, alebo v prípade inej prekážky v práci napr. dočasná pracovná neschopnosť, OČR, MD a pod.

 

16. V prípade nevyhnutnosti zabezpečenia plnenia neodkladných úloh, ak má vedúci zamestnanec možnosť prideľovať zamestnancom prácu, ale nie v plnom rozsahu, môže sa uplatniť kombinovaný pracovnoprávny režim a zamestnanci budú plniť úlohy zadané vedúcim zamestnancom na svojom pracovisku. Za výkon týchto pracovných činností v pracovnom čase týmto zamestnancom prislúcha plat. V týchto prípadoch musia vedúci zamestnanci rozvrhovať pracovný čas nepedagogických zamestnancov tak, aby sa na pracovisku nezdržiaval väčší počet zamestnancov, a to z dôvodov realizácie preventívnych opatrení za účelom minimalizácie šírenia koronavírusu.

 

17. Vstup autom do areálu univerzity bude možný iba cez hlavnú rampu pred aulou SPU. Vstup do hlavnej budovy univerzity bude možný iba cez hlavný vchod pod aulou SPU, iba s použitím rúška na pokrytie horných dýchacích ciest.

 

18. Otváracie hodiny vo všetkých bufetoch v priestoroch univerzity sa rušia do odvolania.

 

19. Od pondelka 30.  marca 2020 do 30. apríla 2020 (vrátane) sa upravuje poskytovanie stravy zamestnancom a študentom univerzity. Výdaj stravy bude iba v zamestnaneckej jedálni na ŠD A. Bernoláka a to iba na základe predchádzajúcej objednávky v čase od 11:00 do 12:30 h.  Výdaj stravy bez predchádzajúcej objednávky nebude možný. Jedáleň na ŠD Mladosť bude uzatvorená.

 

20. Na fakultách s termínom podania prihlášok na štúdium do 31. marca sa predlžuje termín do 30. apríla. Podmienky prijímacieho konania budú upravené a zverejnené v priebehu apríla 2020 na webových stránkach univerzity a jednotlivých fakúlt.

 

21. Nariaďuje sa sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách univerzity podľa odporúčaní MZ SR.

 

22. Komunikácia študentov a zamestnancov sa bude realizovať výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

 

23. Všetkým zamestnancom a študentom nariaďujem sledovať elektronickú poštu a aktuálne informácie, ktoré univerzita zverejňuje na svojom webovom sídle. 

 

 

 

V Nitre 27. 3. 2020

Ísť späť