Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa
22. 04. 2022 (piatok) o 10.00 hod. prostredníctvom aplikácie Teams


Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Vyhlásenie volieb do AS FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 - 2026.
4. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného zabezpečenia volieb do AS FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 - 2026.
5. Rôzne.
6. Záver.

V Nitre 21. 04. 2022

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

 

Ísť späť