Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 3. 10. 2022 (pondelok) o 13.00 hod. v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie "Podmienok prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024".
4. Prerokovanie a schvaľovanie "Podmienok prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024".
5. Prerokovanie a schvaľovanie "Podmienok prijatia na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024".
6. Prerokovanie "Nového návrhu odmien za kvalitné výstupy za rok 2022".
7. Rôzne.
8. Záver.

V Nitre 27. 09. 2022

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť