Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 15.07.2020 o 13.00 h v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Doplňujúca voľba člena Vedeckej rady FAPZ
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre
5. Rôzne
6. Záver

V Nitre 10.07.2020

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Jdi zpět