Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

 

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 11.02.2021 (štvrtok)
o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Verejnosti bude verejný priamy prenos sprístupnený prostredníctvom webového odkazu, ktorý bude zverejnený pred začatím zasadnutia.
Link na zasadnutie

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie a schvaľovanie Návrhu systemizácie pracovných miest Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
4. Rôzne
5. Záver

V Nitre 04. 02. 2021


doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť