Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 22.02.2021 (pondelok) o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Verejnosti bude verejný priamy prenos sprístupnený prostredníctvom webového odkazu, ktorý bude zverejnený pred začatím zasadnutia.
Link na zasadnutie

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie a schvaľovanie nových Zásad volieb AS FAPZ SPU v Nitre.
4. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS FAPZ SPU v Nitre.
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre.
6. Rôzne
7. Záver

V Nitre 17. 02. 2021


doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť