Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

 

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 23. 02. 2022 (streda) o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams.


Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie dodatočného rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021.
4. Rôzne.
5. Záver.

V Nitre 18. 02. 2022

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

 

Ísť späť