Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 20. 04. 2022 (streda) o 13.00 hod. v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie dopadov a odporúčaní prechodných ustanovení novely zákona o VŠ na úrovni fakulty.
4. Rôzne.
5. Záver.

V Nitre 13. 04. 2022

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

 

Ísť späť