Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 10. 06. 2020 (streda)

o 13.00 h v posluchárni Z-01.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Správa o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za rok 2019.

3. Správa o hospodárení FAPZ SPU v Nitre k 31. 12. 2019

4. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 pre FAPZ SPU v Nitre.

5. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2020.

6. Diskusia.

7. Záver.

 

V Nitre 02.06.2020    

Jdi zpět