Prax

Na základe uznesenia vedenia FAPZ  je cieľom reagovať na opakované požiadavky študentov Bc. a Ing. stupňa štúdia o navýšenie rozsahu odbornej praxe ako aj rozšírenie možnosti absolvovať prax v podmienkach podnikov podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe, poradenstve resp. službách pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Cieľom vedenia FAPZ je zmeniť koncepciu odbornej praxe našich študentov tak, aby sa chronicky známe a aj zo strany učiteľov, študentov aj odborníkov z praxe dlho kritizované nedostatky odstránili.

Od akademického roku 2020/ 2021 preto Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, pripravila pre študentov novú koncepciu odbornej praxe s cieľom lepšie pripraviť študentov jednotlivých študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na prácu v agro-potravinárskom sektore a užšie prepojiť fakultu s podnikmi jednak prvovýroby ako aj spracovateľmi poľnohospodárskej produkcie a podnikmi služieb poľnohospodárstvu.

Pre realizáciu odbornej, individuálnej a riadiacej praxe fakulta popri Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. Kolíňany uzatvára zmluvné vzťahy s vybratými špičkovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi podnikmi, resp. s inštitúciami s možnosťami laboratórnej, alebo úzko špecializovanej činnosti v oblasti kvality produktov, biotechnológie, potravinárskych technológií a pod. (zmluvné vzťahy s podnikmi, obojstranne výhodná náplň praxe pre podnik aj pre študenta, financovanie, ubytovanie  a stravovanie študentov a pod.).

Celková dĺžka trvania odbornej praxe:

4 týždne na bakalárskom štúdiu

4 týždne na inžinierskom štúdiu

Spolu:  8 týždňov

Počet kreditov: 6 kreditov na každom stupni

Kredity za prax nie je možné nahradiť kreditmi z diplomovej praxe ani priamej výučby.

Do celkovej dĺžky praxe sa započítavajú stáže v rámci Erasmus+.

UPOZORNENIE: Náplň praxe je súčasťou dohody so zmluvným podnikom. Pred nástupom na prax je potrebné aby ste podnik informovali o činnostiach, ktoré sú v náplni praxe. Bližšie informácie po prihlásení sa na portáli praxe.

Rozdelenie praxe:

Bakalárske štúdium:

Vstupná prax pri sezónnych/ rutinných prácach na podniku

Cieľ: Oboznámiť študentov so škálou sezónnych a pravidelných prác v poľnohospodárskom resp. v potravinárskom podniku.

Odborná prax v súlade s študijným programom

Cieľ: na základe aplikácie teoretických vedomostí z výučby získať praktické zručnosti a kompetencie pre vykonávanie vybraných technologických krokov a  postupov poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Zároveň má študent získať kompetencie v oblasti samostatného rozhodovania na základnej úrovni podniku.

Inžinierske štúdium:

Individuálna prax

Cieľ: dať študentom možnosť prehĺbenia zručností a postupov v oblasti praktickej činnosti súvisiacej s osvojením si základných prvkov v riadení poľnohospodárskeho podniku, plánovania a produkčného cyklu v jednotlivých úsekoch rastlinnej a živočíšnej výroby.

Riadiaca prax

Cieľ: umožniť študentom osvojiť si praktické postupy a stratégie pri riadení technologických celkov, resp. odvetví a pracovných kolektívov v konkrétnom poľnohospodárskom, resp. potravinárskom podniku (napr. manažment krmovinovej základne, výroby obilnín, živočíšnej výroby, plemenárskej práce, mliečnej farmy, výroby jadrových kŕmnych zmesí,  konzervovanie objemových krmív, výroby sladu, výroby piva, spracovania mlieka a pod., základy manažmentu ľudských zdrojov, pracovné pohovory, systémy odmeňovania, plánovanie výroby).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Rámcová zmluva a všeobecné zásady financovania praxe

Dohoda o praxi študenta

Dotazník hodnotenia praxe

Dotazník študenta

Mobilná aplikácia – návod

Postup študenta – prax

ĎALŠIE DOKUMENTY:

Odborná príprava študentov

Zmulvné podniky - Odborná prax