Špičkový vedecký tím ProPhyCrop

 

Špičkový vedecký tím ProPhyCrop

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ na svojom  101. zasadnutí v dňoch 21. až 22. júna 2017 schválila 17 návrhov na špičkové tímy z celkového počtu 52 predložených žiadostí.  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre boli schválené dva tímy, z toho jeden na našej fakulte.

 

Názov týmu (skratka): Produkčná fyziológia plodín - Production Physiology of Crops (ProPhyCrop)

Oblasť výskumu: 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy

Členovia tímu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc., doc. Ing. Marek Živčák, PhD., doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD., prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Stručná charakteristika tímu:

Špičkový výskumný tím rieši možnosti a perspektívy pre zlepšovanie vlastností poľnohospodárskych rastlín a lesných drevín z hľadiska dopadu environmentálnych stresov a klimatických extrémov, od molekulárnych aspektov po ekosystémy. Má vybudovanú špičkovú infraštruktúru pre genotypizáciu a fenotypizáciu rastlín, ako aj pre štúdium dielčích fyziologických biochemických a molekulárnych analýz. Aj keď je tradičnou silnou témou výskum mechanizmov fotosyntézy a tolerancia na sucho a vysoké teploty, tím sa svojimi výskumnými výsledkami radí medzi popredné pracoviská vo svete, ktoré sa venujú výskumu fenotypu celistvých rastlín ako nástroju pre podporu aplikovaného výskumu v poľnohospodárstve, predovšetkým v oblasti výskumu genetických zdrojov kultúrnych rastlín. Riešitelia participovali na vyšľachtení 3 odrôd pšenice.

Výskumný tím má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Je školiacim pracoviskom pre doktorandov, ale aj zahraničných výskumných pracovníkov, ktorí sa uchádzajú každoročne o možnosť pracovať na spoločných témach. V roku 2019 bolo na krátkodobých stážach 6 zahraničných pracovníkov: z Indie, Arménska, Azerbajdžanu, Poľska, Srbska a Talianska v celkovej dĺžke 14 mesiacov. Členovia tímu majú podľa databázy WoS 11 vysokocitovaných publikácií, tzv.  highly cited papers. Publikované práce v medzinárodných časopisoch nemajú regionálny dosah - podiel citácií z okolitých krajín (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a pod.) tvorí len zanedbateľnú časť všetkých citácií. Oveľa väčší ohlas majú práce v Číne, USA, Japonsku, iných krajinách EÚ, krajinách južnej Ázie, v Rusku, atď. Publikácie sú nadpriemerne citované už v prvých rokoch, viaceré publikácie z výsledkov výskumov realizovaných priamo na domácom pracovisku publikované v špičkových vedeckých časopisoch (s IF nad 3) patria v daných časopisoch do prvej desiatky najcitovanejších prác uverejnených v danom roku!