Inžiniersky študijný program

  1. Inžiniersky študijný program (ďalej len „IŠP“) - študijný program druhého stupňa - sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopnosti ich uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre IŠP vrátane praxe je 2 akademické roky.
  2. IŠP je ukončený štátnymi skúškami. Obhajoba diplomovej práce patrí medzi štátne skúšky.
  3. Absolventi IŠP získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a udeľuje sa im akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“) podľa § 53 ods. 5 zákona.

Inžinierske študijné programy

FAPZ organizuje inžinierske štúdium v nasledovných akreditovaných študijných programoch.

          Denná forma štúdia: