Ústav rastlinných a environemtálnych vied (ÚRaEV) vznikol v septembri 2021 spojením Katedier fyziológie rastlín, Katedry environmentalistiky a biológie a Katedry genetiky a šľachtenia rastlín. Katedry boli budované od vzniku univerzity ako základné pedagogické a vedecko-výskumné pracoviská, ktoré rozvíjali domácu a medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu, budovali vedecké školy a dlhodobo formovali laboratóriá a riešili vedecké projekty, aby šírili nové poznatky v domácom a medzinárodnom výskumnom priestore a aby vzdelávanie študentov bolo založené na novom poznaní. ÚRaEV ponúka spojením týchto základných pracovísk kvalifikovanejšie vzdelávacie prostredie pre študentov a aj interdisciplinárny vedecký priestor s možnosťami výskumu rastlín od úrovne molekulárnej, celistvých rastlín až po úroveň ekosystémov v meniacom sa prostredí, ako aj špecifické aspekty životného prostredia.

Ústav rozvíja nasledovné témy:

V oblasti fyziológie rastlín – výskum adaptability rastlín a dopadu klimatických extrémov na rastliny. Špecificky rozvíja výskum mechanizmov fotosyntézy a primárnych procesov tvorby biomasy u strategických poľnohospodárskych plodín, v podmienkach sucha, vysokej teploty, zasolenia, UVB, fotoinhibičného a fluktuačného žiarenia. Skúmajú sa tiež účinky priemyselných nanočastíc a možnosti zlepšenia fyziologického stavu rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. Pozornosť sa venuje taktiež sekundárnemu metabolizmu rastlín z hľadiska využitia poznatkov v prevencii chorôb a zdravej výživy.

V oblasti štruktúrnej a systematickej botaniky, dendrológie sa aktivity zameriavajú na štúdium reprodukčnej a populačnej biológie, výskum diverzity cievnatých rastlín (invázne a ohrozené taxóny, karanténne buriny) a rastlinných spoločenstiev na Slovensku (zvlášť vysokohorské a slaniskové fytocenózy). Významnou mierou sa podieľa na štúdiu štruktúry vegetácie biokoridorov poľnohospodársky využívanej krajiny.

Oblasť genetiky a šľachtenia rastlín je orientovaná na uplatňovanie metód genetických technológií pri mapovaní genómov, aplikácie markérov stresovej odpovede založených na miRNA, analýze expresie génov, výskume genomickej a transktiptomickej variability alergénov rastlinných potravinových zdrojov, ako aj na ochranu a využívanie agrobiodiverzity. Hodnotenie genofondu je smerované k vytvoreniu obrazovej databázy pre počítačovú sieť a detekciu biodiverzity metódami molekulovej genetiky. Rozvíjajú sa metódy biometriky a štatistiky pre analýzu biodiverzity.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia je pozornosť zameraná na pôdu, vodu, ovzdušie, ako základné zložky životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, opatrenia na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability krajiny, dopady ľudskej činnosti, predovšetkým poľnohospodárstva na životné prostredie a monitoring životného prostredia. V zoológii študuje taxonómiu a bionómiu jednotlivých druhov s dôrazom na ich postavenie a význam v konkrétnej spoločenskej a poľnohospodárskej praxi.

Pedagogická činnosť

Ústav rastlinných a environmentálnch vied zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia, ekológiu, zoológiu, botaniku, reprodukčnú a populačnú biológiu rastlín, fyziológiu, ekofyziológiu a produkčnú fyziológiu rastlín, stresovú fyziológiu rastlín, patofyziológiu rastlín, produkčnú ekológiu a klimatickú zmenu, metódy v ekofyziológii rastlín, všeobecnú a produkčnú ekológiu, genetiku, šľachtenie a semenárstvo rastlín, ochranu genofondu rastlín, rastlinné biotechnológie, genetické technológie, biologickú bezpečnosť, pokusníctvo a analýzu dát v agrobiológii.

Vyučované predmety

Vedecko výskumná činnosť

Oblasť fyziologie rastlín: Fotosyntéza a prostredie, tolerancia rastlín na sucho, vysokú teplotu a zasolenie, využitie, fenotypovanie rastlín, účinok ťažkých kovov a priemyselných nanočastíc na rastliny, zmierňovanie účinku environmentálnych stresov na rastliny.

Oblasť štruktúrnej a systematickej botaniky: Výskum expanzívnych a karanténnych burín, vegetácie slanísk, chránených a ohrozených druhov, palynologické, embryologické a cytometrické analýzy botanických druhov.

Oblasť genetiky a šľachtenia rastlín: Genomika, variabilita expresie a regulácia génov kódujúcich alergény v rastlinách. Molekulové markéry na báze sekvencií regulačných molekúl mikroRNA vo vzťahu ich funkcie v adaptačných mechanizmoch rastlín na environmentálny stres. Analýzy biodiverzity, hospodárskej hodnoty a výberu genotypov pre cielené použitie a pestovanie.

Oblasť ochrany a tvorby životného prostredia: Biodiverzita ekosystémov/agroekosystémov, výskum biológie a diverzity Coleoptera: Carabidae, Odonata, epigeónu, Dragonfly Biotic Index, výskum kvality povrchovej vody (vodné toky a mokrade), výskum kvality pôdy.

Spolupráca s praxou

 • Centrum rastlinnej biológie a diverzity, Botanický ústav SAV, Bratislava
 • Department of Agriculture, Food & Environment, University of Pisa, Taliansko
 • Department of Biology and Animal Environment, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz Poľsko
 • Department of Life Sciences and Biotechnology, University of Ferrara, Taliansko
 • Department of Plant Physiology, Shandong Agricultural University, Taian, Čína
 • Department of Zoology and Ecology, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukrajina
 • Fakulta chémie, Belehradská Univerzita, Belehrad, Srbsko
 • Fakulta trópov a subtrópov, ČZU, Praha, Česká Republika
 • Institut of Genetics and Plant Physiology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulharsko
 • Katedra botaniky a fyziológie rastlín, FAPPZ, Česká zemědelská univerzita, Praha, Česká Republika
 • Katedra ekológie a environmentalistiky, PF UKF Nitra
 • Katedra ekológie a geografie rastlín, Fakulta prírodných vied, Belehradská univerzita, Srbsko
 • Katedra zoológie a antropológie, PF UKF Nitra
 • Laboratory of Bioclimatology, Poznan University of Life Sciences, Poľsko
 • Lesnícka fakulta, Šopronská univerzita, Šopron, Maďarsko
 • Ústav biologických a ekologických vied, Fakulta prírodných vied, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Ústav botaniky a zoológie, Fakulta prírodných vied, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Ústav ekológie lesa, SAV, Zvolen
 • Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
 • Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Kontakty