Aktuálne informácie

napísal

SPU v Nitre ako partner v projekte Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (prijímateľ NFP) v Bratislave v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom.

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ nasledujúcim pedagógom:

napísal

Katedra špeciálnej zootechniky dňa 10.12.2020 organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu “Problémy a riziká živočíšnej produkcie“.

napísal

Profesor Ondrej Debrecéni sa narodil 5.12.1950 vo Vozokanoch nad Hronom. Od roku 1974 sa venuje pedagogicko - vzdelávaciemu procesu v oblasti špeciálnej zootechniky.

Počet návštev FAPZ
Online:
8
Visits today:
49
Visits total:
247915
Counting since:
 15.02.2016