Vedecké a účelové pracoviská FAPZ

Stredisko biológie a ekológie rastlín Malanta v pôsobnosti katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie a katedry rastlinnej výroby
vedúci : prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
telefón : 037-6414205,037-6414212
E-mail: Magdalena.Lacko-Bartosova@uniag.sk              Vladimir.Pacuta@uniag.sk

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
vedúci : Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
telefón : 037-6414787
E-mail: Jan.Brindza@uniag.sk

Experimentálne centrum hospodárskych zvierat- v pôsobnosti Katedry špeciálnej zootechniky
vedúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD.
telefón : 037-6414414
E-mail: Marko.Halo@uniag.sk

Výskumný a výučbový revír v pôsobnosti katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
vedúci : doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
telefón : 037-6414701
E-mail: Jozef.Gasparik@uniag.sk

Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity v pôsobnosti katedry genetiky a šlachtenia rastlín
vedúci :  Ing. Marián Miko, CSc.
telefón : 037-6414228
E-mail: Marian.Miko@uniag.sk