Vedecko-technické a vzdelávacie projekty

Názov projektu: Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu 

Zodpovedný vedúci projektu: Ing. Radovan Ostrovský, PhD.

Obdobie riešenia: 2008 – 2016

Zapojenosť doktorandov do projektu: 2

 

Názov projektu: Netradičné druhy rastlín a ich produkty v kvalite života

Zodpovedný vedúci projektu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Obdobie riešenia: 2010 – 2016

Zapojenosť doktorandov do projektu: 6

 

Názov projektu: Siedmy rámcový program EÚ RTD (podprogram KBBE) Grant agreement no. 289706Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy (Assessing and monitoring the impacts of genetically modified plants on agro-ecosystems)

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc

Doba realizácie projektu : 2011- 2015

Zapojenosť doktorandov do projektu : 1

 

Názov projektu:  SK-CZ-2013-0249 Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu:  prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc

Doba realizácie projektu: 2014-2015

Zapojenosť doktorandov do projektu : 1

 

Názov projektu: 7RP COST Action FA1206 STREAM: Strigolactones: biological roles and applications

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu: Ing. Peter Tóth, PhD., KOR, FAPZ

Doba realizácie projektu: 2013-2017

 

Názov projektu: 7 RP COST Action FA1203 SMARTER: Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe 

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu: Ing. Peter Tóth, PhD., KOR, FAPZ

Doba realizácie projektu : 2013-2017

 

Názov projektu COST –Dairy Care Action FA 1308

Kontaktná osoba: doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Doba realizácie projektu :2014-2018

Zapojenosť doktorandov do projektu 1

 

Názov projektu: Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie (APVV)

Koordinátor projektu: Mgr. Martin Hajduch, PhD. - ÚGBR SAV

Kontaktná osoba: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská , PhD.

Doba realizácie projektu : 2012-2015

Zapojenosť doktorandov do projektu : 5