SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

VÝŽIVA ĽUDÍ

 

 bakalársky študijný program prvého stupňa, vyučovaný v dennej a externej forme štúdia

 3 - ročné denné štúdium a 4 - ročné externé štúdium

 

Absolvovaním bakalárskeho študijného programu Výživa ľudí absolvent splní stanovené podmienky pre získanie vysokoškolského vzdelania 1. stupňa. Získané teoretické, praktické a doplňujúce vedomosti a zručnosti sú súčasťou obsahu študijného odboru 6.1.12 Výživa uvedeného v Sústave študijných odborov (www.akredkom.sk).

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu Výživa ľudí bude ovládať zásady racionálnej výživy vychádzajúcej z produkcie zdravej potravy a jej správneho výberu. Pozná spôsoby výroby a úpravy nutričných zdrojov a aplikácie výživových dávok. Je schopný zhodnotiť výživový stav a v zmysle nutričných štandardov prijať opatrenia na jeho usmernenie. Ovláda príslušnú výživársku legislatívu.  Získané vedomosti umožnia absolventom sledovať a hodnotiť úroveň výživy ľudí a získané poznatky dávajú predpoklad pre zvládnutie inžinierskeho štúdia.V rovine teoretických vedomostí absolvent bakalárskeho stupňa odboru Výživa získa a pochopí pojmy, princípy a teórie súvisiace s výživou, poznatky dokáže využiť pri zhodnotení výživového stavu a ovláda metabolické a fyziologické princípy výživy a výživové štandardy. V rovine praktických schopností a zručností absolvent získa schopnosť aplikácie výživových programov u jednotlivca i populácie, riadiť technológiu prípravy a úpravy potravín a dokáže posúdiť vhodnosť a kvalitu stravy podľa platných systémov hodnotenia. V rovine doplňujúcich vedomostí a zručností absolvent dokáže prezentovať výživové problémy a navrhovať možné spôsoby riešenia, pracovať v oblasti poradenstva vo výžive, vysvetliť nutričné problémy vo vzťahu k výkonnosti a prevencii chorôb a sledovať najnovšie poznatky v oblasti výživy a ďalej sa vzdelávať.

 

Uplatnenie absolventa

- v poľnohospodárskych podnikoch rôznych foriem, najmä podnikoch s výrobou potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu

- v potravinárskych podnikoch a akciových spoločnostiach

- v podnikoch spoločného stravovania, zdravotných zariadeniach, zdravotných podnikoch služieb

- v kontrolných inštitúciách, organizáciách pre vnútorný a  medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami

- v distribučných spoločnostiach s potravinami, v školách a vedeckých inštitúciách

 

Po ukončení bakalárskeho štúdia absolvent môže pokračovať v  nasledovných akreditovaných inžinierskych študijných programoch FAPZ:

- Výživa ľudí

 

Informácie o štúdiu a prijímacom konaní na 1. (bakalársky) stupeň štúdia v akademickom roku 2017/2018 

           

podanie prihlášky: do 30. apríla 2017

prijímacie konanie: 5. – 6. júna 2017

 

Zasielanie prihlášok na adresu:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

 

Kontakt na študijné oddelenie FAPZ:

tel. 037/641 5543

helena.bojdova@uniag.sk

http://www.fapz.uniag.sk

 

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

 

Prijímacia skúška

Fakulta prihláseným uchádzačom zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 25. 05. 2017. Uchádzači sa zúčastnia prijímacieho konania s požadovanými dokladmi. Poradie prijatých uchádzačov na príslušný študijný program bude stanovené počítačom na základe výsledku maturitnej skúšky. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan fakulty prijať ďalších uchádzačov v poradí na alternatívny študijný program.

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Uchádzač o štúdium posiela jednu prihlášku na bakalársky študijný program. V prihláške môže uviesť aj alternatívny študijný program. V prípade, že uvedie viac ŠP, prihláška bude zaradená na program, ktorý bude uvedený ako prvý v poradí. Súčasťou prihlášky je životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia u uchádzačov, ktorí maturovali pred rokom 2017 (maturanti z roku 2017 prinesú maturitné vysvedčenie na prijímaciu skúšku), lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania a potvrdenie o úhrade poplatku 33,- €, resp. 31,- € za zabezpečenie prijímacieho konania. Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať na inžinierskom stupni vo vybranom inžinierskom študijnom programe. Podrobnejšie informácie o štúdiu na FAPZ SPU uchádzači získajú na internetovej stránke www.uniag.sk.

tl_files/fapz/galleries/Prezentacia FAPZ foto/VL_1.jpg tl_files/fapz/galleries/Prezentacia FAPZ foto/VL_2.JPG tl_files/fapz/galleries/Prezentacia FAPZ foto/VL_3.jpg