Vzdelávacie projekty

 

Názov projektu: Inovácia obsahu a štruktúry študijných programov v oblasti manažmentu živočíšnych genetických a potravinových zdrojov s využitím digitalizácie

Identifikácia projektu: 021-1-SK01-KA220-HED-000032068 Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá

Akronym: ISAGREED

Charakter projektu: vzdelávací

Doba riešenia: 1/4/2022 – 31/3/2025

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Link: http://isagreed.uniag.sk/

 

Názov projektu: Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology

Identifikácia projektu: 101082557-ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 ERASMUS-LS

Akronym: AFISHE

Charakter projektu kapacitný - vzdelávací

Doba riešenia: 1/1/2023 – 31/12/2025

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Link: https://www.afishe.eu/

 

Názov projektu: Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života

Koordinátor za Slovenskú republiku: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Riešiteľské pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, FAPZ

Koordinátor za Ukrajinu: Mgr. Olga Grygorieva, PhD.

Charakter programu: výskumno-vzdelávací

Riešiteľské pracovisko: Národná Botanická záhrada M. M. Gryshka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina

Obdobie riešenia: 2014 – 2020

 

Názov projektu: Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

Koordinátor projektu za SPU Nitra a Slovensko: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Koordinátor projektu za Národnú Botanickú záhradu M. M. Gryshka pri Národnej akadémii vied Ukrajiny, Kyjev: Mgr. Olga Grygorieva, PhD.

Charakter programu: výskumno-vzdelávací

Za účelom riešenia bola zriadená medzinárodná sieť pre realizáciu spoločného medzinárodného výskumného, vzdelávacieho a rozvojového programu „Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života“ v záujme vytvorenia materiálno-technických a inštitucionálnych podmienok pre rozvoj medzinárodnej spolupráce pri využívaní zabudnutých, nevyužívaných, menej známych a nových druhov rastlín v súlade s ratifikovaným medzinárodným Dohovorom o biologickej diverzity.

Doba realizácie projektu: 2013-2020

 

Názov projektu: CEEPUS-ZooBreeDiv - Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat CIII-SK-0902-00-1415

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu : doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Charakter projektu vzdelávací

Doba realizácie projektu 2014-2019

 

Názov projektu: CEEPUS   CIII-HU-0003-10-1415   Agriculture and Environment in the 21st Century

Koordinátor projektu: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Charakter projektu: vzdelávací

Doba realizácie projektov: 2015-2019

 

Názov projektu: Visegrad Fund 21640443 – FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development

Koordinátor projektu doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Charakter projektu: vzdelávací 

Doba realizácie projektu:15.03.2017 - 30.06.2018

 

Názov projektu: Visegrad fund project: Education of young scientist in ecologically friendly agriculture through wb6-v4 networking (Eduvis)

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu: prof. Dejana Pankovic (Srbsko)

Kontaktná osoba resp. koordinátor za SR a SPU v Nitre: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Charakter projektu :  vzdelávací (konzorcium 5 krajín – Srbsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko)

Doba realizácie projektu: 2018 - 2019

 

Názov projektu: Journal of Central European Agriculture

Koordinátor za Slovenskú republiku: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Charakter programu: výskumno-vzdelávací

Doba realizácie projektu: 2000 - súčasnosť