Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

  doc. Ing. Candrák Juraj, PhD.  predseda
  prof. Ing. Gálik Branislav, PhD.  podpredseda
  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.  podpredseda
  doc. Ing. Vozár Ľuboš, PhD.  tajomník
  doc. Ing. Chlebo Róbert, PhD.  člen
  prof. Ing. Halo Marko, PhD.  člen
  prof. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.  člen
  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  člen
  prof. Ing. Strapák Peter, PhD.  člen
  Ing. Kopčeková Jana, PhD.  člen

Študentská časť

  Ing. Drotárová Stanislava 
 podpredseda
  Ing. Mária Kalúzová   člen
  Bc.Dáša Kubatková  člen
  Jozef Malis  člen
  Ing.Mgr. Eva Mixtajová  člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

  prof. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.  predseda
  doc. Ing. Chlebo Róbert, PhD.  člen
  Ing. Kalúzová Mária  člen

Ekonomická komisia

  prof. Ing. Halo Marko, PhD.  predseda
  Ing. Kopčeková Jana, PhD  člen
  Bc. Kubatková Dáša  člen

Pedagogická komisia

  prof. Ing. Strapák Peter, PhD.  predseda
  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.  člen
  Ing. Mgr. Mixtajová Eva  člen

Komisia pre rozvoj

  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  predseda
  prof. Ing. Gálik Branislav, PhD.  člen
  Malis Jozef  člen